ISSN: 145-4237

Capitolul I | Capitolul III | Capitolul V | Capitolul VI

Capitolul V

Structura si organele de conducere ale asociatieiStructura Asociatiei si organele sale de conducere sunt formate din: Adunarea generala, Consiliul Director si Comisiile de lucru.

Articolul 9. Adunarea generala SNPCAR se constituie din toti membrii cotizanti.
9.1. Adunarea Generala Ordinara se intruneste in fiecare an cu ocazia Conferintei Nationale Stiintifice si este statutara cu prezenta a ½+1 din totalitatea membrilor; hotararile Adunarii Generale sunt valabile prin votul a 2/3 din numarul celor prezenti. Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de cate ori este nevoie din initiativa a 1/3 din membrii Consiliului Director. Anuntarea ei se face cu cel putin 3 luni inainte si cu o luna in cazul Adunarii Generale Extraordinare.
9.2. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al SNPCAR. Ea analizeaza activitatea desfasurata intre adunari confirma activitatea si propunerile Consiliului director al societatii; face propuneri pentru activitatea viitoare; alege Consiliul Director al societatii. Presedintele, vicepresedintii, secretarul si cenzorul se aleg nominal la propunerea adunarii generale. Statutul SNPCAR se poate modifica cu 2/3 din numarul voturilor celor prezenti.

Articolul 10. Consiliul Director al Societatii este ales de Adunarea Generala pe o perioada de doi ani. El este format din 11 membri si are in componenta sa ¼ specialisti din domeniul profesiunilor asociate. Consiliul director este alcatuit din: presedintele societatii, un secretar, doi vicepresedinti si membri.
10.1. Consiliul director coordoneaza activitatea SNPCAR intre adunarile generale (Consiliul director functioneaza conform O.G. 39/31 ian. 2000) si coordoneaza activitatea comisiilor permanente.
10.2. In Consiliul director pot fi alesi membrii activi SNPCAR, cu capacitate, dorinta si posibilitati de munca, criteriul competentei si activismul fiind prioritare.
10.3. Revocarea sau suspendarea oricarui membru al Consiliului director (inclusiv a presedintelui) se face de catre Adunarea Generala cu 2/3 din voturi, la propunerea explicita a membrilor.

Articolul 11. In cadrul SNPCAR pot functiona urmatoarele comisii dupa necesitate:

- Comisia pentru asistenta medicala;
- Comisia administrativ-financiara de cenzori;
- Comisia pentru etica, deontologie si disciplina;
- Comisia pentru invatamant si cercetare;
- Comisia pentru specialisti asociati;
- Comisia pentru secretariat si relatii.

alese de Consiliul director pe o durata de doi ani. In functie de competenta si nevoi, comisiile SNPCAR, precum si comisiile sau grupurile de lucru ad-hoc pot coopta, pentru activitati specifice, alti membrii ai SNPCAR.
11.1. Atributiile comisiilor constau in efectuarea unor studii complexe propuse de Adunarea Generala sau de consiliul societatii, pentru traducerea in viata a hotararilor statutare si ale adunarii generale, cat si rezolvarea problemelor noi aparute in activitatea profesiunilor noastre.