Stimați colegi,

Vă invităm să participați la Cel de-al XXIV-lea Congres SNPCAR şi a 46-a Conferinţă Naţională de Neurologie-Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate din România cu participare internaţională

25-28 septembrie 2024 – CRAIOVA, Hotel Ramada

Pentru a vă înscrie la congres, vă rugăm să apăsați aici.

Vă așteptăm cu drag!

Asist. Univ. Dr. Cojocaru Adriana – Președinte SNPCAR

Informații şi înregistrări: vezi primul anunț 


Instructiuni pentru autori

Distribuie pe:

1. SCOP:
Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România este o revistă care se bazează pe o politică de recenzie, prin intermediul că- reia se evaluează articolele din domeniul prevenției, diagnosticului, tratamentului, managementului tul- burărilor neurologice și psihiatrice ale copiilor și adolescenților, precum și psihoterapiei, terapiei de fa- milie, geneticii moleculare corelate, a fiziopatologiei și epidemiologiei.
Revista se focalizează asupra nevoilor comunității actuale științifice și de cercetare și se angajează să pu- blice articole originale, studii, revizuiri, rapoarte de caz de înaltă valoare și impact științific, care contribu- ie relevant în domeniu. Revista încurajează cercetările care utilizează metode de investigație moderne.

Revista publică următoarele tipuri de articole:
• articole Originale / Lucrări (Pagina Titlu, Rezumat, Cuvinte cheie, Introducere/Fun- dal, Materiale și Metode, Rezultate, Discuţii, Concluzii, Recunoaștere (Surse de finanțare)/ Confirmare, Referințe, Figuri și Tabele) – cercetări originale, studii cu valoare știinţifică crescută;
• review-uri, Meta-Analize (Pagina Titlu, Rezumat, Cuvinte cheie, Introducere/Fun- dal, Discuţii, Sumar, Recunoștere (Surse finanțare) /Confirmare, Referinţe, Figuri și Tabele) – sinteza cerecetării într-un domeniu dat, sinteza evidenţei a diferitelor studii existen- te sau a rezultatelor unor studii existente.
• prezentări/Rapoarte de caz (Pagina titlu, Rezumat, Cuvinte cheie, Introducere/Fun- dal, Prezentarea cazului, Discuţii, Concluzii, Recunoaștere (Surse finanțare)/Confirmare, Referinţe, Figuri și Tabele) – studii mai scurte limitate la cazuri de pacienţi;
• anunţuri de Conferinţe, Scrisoare către Edi- tor, Recenzii Cărți – secțiuni care apar in revis- tă din când în când.

2. GHID PENTRU AUTORI:
Autorii sunt rugaţi să citească cu atenţie urmă- toarele instrucţiuni și să le respecte când își pregătesc manuscrisul!
Reguli și cerinţe generale
• Manuscrisele trebuie scrise în Română și En- gleză. În Engleză un translator autorizat va edita profesional manuscrisul pentru a asigura o calitate înaltă a limbajului.
• Toate manuscrisele submise vor fi supuse unui proces de recenzie – originalitatea și calitatea fiind determinate de cel putin 2-3 recenzori independenţi și se intenţionează ca decizia asupra publicării sa fie efectuată în timp util după primirea unui manuscris submis.
• Manuscrisele trebuie trimise în două exem- plare la Clinica de Neurologie și Psihiatrie pentru Copii și Adolescenţi, Str. Corbu- lui, nr. 7, cod 300239, Timișoara, România, menţionând pe plic “Pentru Revista de Ne- urologie și Psihiatrie a Copilului și Adoles- centului din România” și în format electronic (CD, DVD) sau pe e-mail: office@snpcar.ro, nussbaumlaura@yahoo.com, axiniacorches@ yahoo.com.
Cerinţe pentru formatul electronic al ma- nuscrisului
Manuscrisul trebuie scris cu spaţiu unic, folosin- du-se modelul Revistei de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România.
Formatul preferat este MS Word (97-2003, 2007), (DOC, DOCX)
Times New Roman character de 12 pct, paragraf cm pentru text și Adobe Photoshop, PDF, Mi- crosoft Word, PowerPoint (PPT) sau Corel pentru figuri/diagrame și MS Excel pentru tabele. Imaginile trebuie să aibă o rezoluție de cel puţin 600 dpi. Figu- rile care conţin doar date imagistice și imaginile sunt cel mai bine submise în format bitmap precum TIFF, JPEG sau PNG și rezoluţia finală trebuie să fie mi- nim 600 dpi.
Textul trebuie să fie într-un format pe o singură coloană și aspectul textului trebuie să fie cât mai sim- plu, concis posibil.
Paginile trebuie numerotate consecutiv și organi- zate în următoarele secțiuni:
Titlu, Rezumat și Cuvinte cheie, Text principal, Recunoaștere surse finanțare, Referinţe, Tabele și Figuri.
a. Pagina de titlu
Pagina de Titlu trebuie să includă: (1) titlul artico- lului, scurt și descriptiv, scris clar atât în Engleză cât și în Română și trebuie să conţină tema articolului;(2) Numele și prenumele fiecărui autor; (3) Titlul și gradul academic al fiecărui autor; (4) Numele depar- tamentului și a instituţiilor unde sunt afiliaţi autorii;(5) Adresa Instituţiei, număr de telefon / fax, e-mail- ul autorilor;
b. Rezumat și Cuvinte cheie
Rezumatul trebuie să fie prezentat pe o pagină se- parată, atât în Română cât și în Engleză, și să nu fie mai lung de 250 cuvinte.
Rezumatul trebuie structurat în secţiuni sepa- rate: Introducere – contextul și fundalul studiului; Metode – cum a fost realizat studiul și testele sta- tistice utilizate; Rezultate – descoperirile principale obținute; Concluzii – scurt sumar și implicaţii.
În abstract nu trebuie citate referinţe. Abstractul trebuie să fie foarte clar și concis pentru că trebuie să aibă sens de sine stătător, adesea fiind prezentat separat.
Imediat dupa rezumat trebuie oferite cuvintele cheie – maxim 6.
c. Text Principal
Manuscrisul trebuie scris foarte clar și concis.
Textul trebuie structurat în următoarele secţiuni separate: Introducere, Materiale și metode, Rezul- tate, Discuţii și Concluzii
d. Recunoaștere (Surse de finanțare) / Confirmare
Prin intermediul rubricii Recunoaștere/Confirmare includeţi informaţii despre granturile primite, sursele de finanţare pentru pregătirea manuscrisului, precedând referințele, într-o secțiune separată, pe o pagină separată.
Vă rugăm, confirmati de asemenea, pe cei care au con- tribuit la articol prin contribuții substanțiale la conceperea, proiectarea, achiziționarea, analiza de date, sau orice alta persoană care a fost implicată, pentru pregătirea manus- crisului, dar care nu întrunește criteriile de autor.
e. Referinţe
Referințele trebuie să fie indicate prin numere consecutive, între paranteze drepte și trebuie să fie ci- tate în ordinea consecutivă apariției lor în text.
Asigurați-vă că fiecare referință citată în text este prezentă în lista de referință (și invers).
Enumerați numele tuturor autorilor. Referințele vor cuprinde: numele și inițialele prenumelor autori- lor, titlul, sursa (titlul revistei ar trebui să fie abreviat în conformitate cu “Index Medicus”), anul, numerele de volum și de pagină; articolul trebuie să conțină lu- crări publicate recent.
Referințele cărților vor conține: numele și inițialele prenumelor autorilor,titlul cărții,editura,orașul în care a fost publicat, anul și pagina sau paginile referinței.
Referințele trebuie să fie introduse urmându-se modelul (Vancouver):

Exemple de modele de referinţe pentru Revista Română de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din România:

Articol din revistă

Nussbaum L, Gradinaru R, Andreescu N, Du- mitrascu V, Tudor A, Suciu L, Ștefănescu R, Puiu M – Răspunsul la Medicamentele Antipsi- hotice Atipice Corelat cu Genotipul CYP2D6: Implicaţii Clinice și Perspective. Farmacia, 2014, 62 (6):1191-1201
Articol din reviste cu DOI

Slifka MK, Whitton JL. Implicații clinice ale dereglării producţiei citokinelor. Dig J Mol Med. 2000; doi: 10.1007/s801090000086

Articol din supliment de revistă
Nussbaum L, Nussbaum LM. Studiu prospec- tiv pe 10 ani asupra psihozelor cu debut în copi- lărie și adolescență. Early Intervention in Psychi- atry, 2014, 8 Suppl 1 : 71.

Capitol de Carte sau Articol din Carte Nussbaum L. Tulburări Psihotice la Copil și Adolescent. În: Tratat de Psihiatrie Develop- mentală a Copilului si Adolescentului, Artpress, Timișoara, 2008, p. 334 – 375.

Carte
Nussbaum L., Nussbaum LM. Managemen- tul Psihozelor la Copil și Adolescent. Artpress, Timișoara, 2012.

f. Tabele și Figuri
Tabelele și figurile trebuie să fie afișate, pe pagini separate, una per foaie, la sfârșitul manuscrisului.
Figurile trebuie să fie numerotate și menționate în text, în ordinea în care apar, folosind cifre arabe, iar pentru tabele trebuie folosite numerele romane. Titlurile descriptive și legendele ilustraţiilor trebu- ie să permită o înțelegere deplină a semnificației lor. Marcați poziția corespunzătoare unei figuri / tabel în text.

3. ACORDUL PUBLICARII ȘI DREPTURILE DE AUTOR
Depunerea unui articol presupune că lucrarea de- scrisă nu a fost publicată anterior, exceptând abstrac- tul, că nu este luată în considerare pentru publicare în altă parte și că publicarea a fost aprobată de către toţi autorii.
Autorii trebuie să prezinte numai datele care au fost obținute prin experimentele umane sau animale efectuate într-un mod corespunzător din punct de ve- dere etic, urmând indicaţiile existente.
Politica noastră se bazează pe legislația română privind protecția datelor și drepturile pacientului și tradițiile eticii medicale: obținerea consimțământului informat, cu respectarea confidențialității.

Politica Accesului Deschis
Revista Română de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România oferă acces liber imediat la conținutul său pe principiul că oferindu-se cercetarea în mod liber, la dispoziția pu- blicului, se susține un inter-schimb global mai amplu de cunoștiințe.

4. VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAŢI ÎN MODELUL FORMAT WORD
AL REVISTEI DE NEUROLOGIE ȘI PSIHIATRIE A COPILULUI ȘI
ADOLESCENTULUI DIN ROMÂNIA!