ISSN (print): 2068-8040prepress / press / postpress

Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania

< Inapoi la lista articole

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI 

1. SCOP:

Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România este o revistă care se bazează pe o politică de recenzie, prin intermediul căreia se evaluează articolele din domeniul prevenţiei, diagnosticului, tratamentului, managementului tulburărilor neurologice şi psihiatrice ale copiilor şi adolescenţilor, precum şi psihoterapiei, terapiei de familie, geneticii moleculare corelate, a fiziopatologiei şi epidemiologiei.

Revista se focalizează asupra nevoilor comunităţii actuale ştiinţifice şi de cercetare şi se angajează să publice articole originale, studii, revizuiri, rapoarte de caz de înaltă valoare şi impact ştiinţific, care contribuie relevant în domeniu. Revista încurajează cercetările care utilizează metode de investigaţie moderne.

Revista publică următoarele tipuri de articole:

• articole Originale / Lucrări (Pagina Titlu, Rezumat, Cuvinte cheie, Introducere/Fundal, Materiale şi Metode, Rezultate, Discuţii, Concluzii, Recunoaştere (Surse de finanţare)/ Confirmare, Referinţe, Figuri şi Tabele) cercetări originale, studii cu valoare ştiinţifică

crescută;

• review-uri, Meta-Analize (Pagina Titlu, Rezumat, Cuvinte cheie, Introducere/Fundal, Discuţii, Sumar, Recunoştere (Surse finanţare) /Confirmare, Referinţe, Figuri şi Tabele) – sinteza cerecetării într-un domeniu dat, sinteza evidenţei a diferitelor studii existente sau a rezultatelor unor studii existente.

• prezentări/Rapoarte de caz (Pagina titlu, Rezumat, Cuvinte cheie, Introducere/Fundal, Prezentarea cazului, Discuţii, Concluzii,

Recunoaştere (Surse finanţare)/Confirmare, Referinţe, Figuri şi Tabele) – studii mai scurte limitate la cazuri de pacienţi;

• anunţuri de Conferinţe, Scrisoare către Editor, Recenzii Cărţi – secţiuni care apar in revistă din când în când.

2. GHID PENTRU AUTORI:

Autorii sunt rugaţi să citească cu atenţie următoarele instrucţiuni şi să le respecte când îşi pregătesc manuscrisul!

2.1. Reguli şi cerinţe generale

• Manuscrisele trebuie scrise în Română şi Engleză.

În Engleză un translator autorizat va edita profesional manuscrisul pentru a asigura o calitate înaltă a limbajului.

• Toate manuscrisele submise vor fi supuse unui proces de recenzie - originalitatea şi calitatea fiind determinate de cel putin 2-3 recenzori independenţi şi se intenţionează ca decizia asupra publicării sa fie efectuată

în timp util după primirea unui manuscris submis.

• Manuscrisele trebuie trimise în două exemplare la Clinica de Neurologie şi Psihiatrie pentru Copii şi Adolescenţi, Str. Corbului, nr. 7, cod 300239, Timişoara, România, menţionând pe plic “Pentru Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România” şi în format electronic

(CD, DVD) sau pe e-mail: office@snpcar.ro, nussbaumlaura@yahoo.com, axiniacorches@yahoo.com.

2.2. Cerinţe pentru formatul electronic al manuscrisului

Manuscrisul trebuie scris cu spaţiu unic, folosindu- se modelul Revistei de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România.

Formatul preferat este MS Word (97-2003, 2007), (DOC, DOCX)

Times New Roman character de 12 pct, paragrapf 0.5 cm pentru text şi Adobe Photoshop, PDF, Microsoft Word, PowerPoint (PPT) sau Corel pentru figuri/diagrame şi MS Excel pentru tabele. Imaginile trebuie să aibă o rezoluţie de cel puţin 600 dpi. Figuri care conţin doar date imagistice şi imaginile sunt cel mai bine submise în format bitmap precum TIFF, JPEG sau PNG şi rezoluţia finală trebuie să fie minim 600 dpi.

Textul trebuie să fie într-un format pe o singură coloană şi aspectul textului trebuie să fie cât mai simplu, concis posibil.

Paginile trebuie numerotate consecutiv şi organizate în următoarele secţiuni:

Titlu, Rezumat şi Cuvinte cheie, Text principal, Recunoaştere surse finanţare, Referinţe, Tabele şi Figuri.

a. Pagina de titlu

Pagina de Titlu trebuie să includă: (1) titlul articolului, scurt şi descriptiv, scris clar atât în Engleză cât şi în Română şi trebuie să conţină tema articolului; (2) Numele şi prenumele fiecărui autor; (3) Titlul şi gradul academic al fiecărui autor;

(4) Numele departamentului şi a instituţiilor unde sunt afiliaţi autorii; (5) Adresa Instituţiei, număr de telefon / fax, e-mail-ul autorilor;

b. Rezumat şi Cuvinte cheie

Rezumatul trebuie să fie prezentat pe o pagină separată, atât în Română cât şi în Engleză, şi să nu fie mai lung de 250 cuvinte.

Rezumatul trebuie structurat în secţiuni separate:

Introducere – contextul şi fundalul studiului;

Metode – cum a fost realizat studiul şi testele statistice

utilizate; Rezultate – descoperirile principale

obţinute; Concluzii – scurt sumar şi implicaţii.

În abstract nu trebuie citate referinţe. Abstractul trebuie să fie foarte clar şi concis pentru că trebuie să aibă sens de sine stătător, adesea fiind prezentat separat.

Imediat dupa rezumat trebuie oferite cuvintele cheie – maxim 6.

c. Text Principal

Manuscrisul trebuie scris foarte clar şi concis. Textul trebuie structurat în următoarele secţiuni separate: Introducere, Materiale şi metode, Rezultate, Discuţii şi Concluzii

d. Recunoaştere (Surse de finanţare) / Confirmare

Prin intermediul rubricii Recunoaştere/Confirmare includeţi informaţii despre granturile primite, sursele de finanţare pentru pregătirea manuscrisului, precedând referinţele, într-o secţiune separată, pe o pagină separată.

Vă rugăm, confirmati de asemenea, pe cei care au contribuit la articol prin contribuţii substanţiale la conceperea, proiectarea, achiziţionarea, analiza de date, sau orice alta persoană care a fost implicată, pentru pregătirea manuscrisului, dar care nu întruneşte criteriile de autor.

e. Referinţe

Referinţele trebuie să fie indicate prin numere consecutive, între paranteze drepte şi trebuie să fie citate în ordinea consecutivă apariţiei lor în text.

Asiguraţi-vă că fiecare referinţă citată în text este prezentă în lista de referinţă (şi invers).

Enumeraţi numele tuturor autorilor. Referinţele vor cuprinde: numele şi iniţialele prenumelor autorilor, titlul, sursa (titlul revistei ar trebui să fie abreviat în conformitate cu “Index Medicus”), anul, numerele de volum şi de pagină; articolul trebuie să conţină lucrări publicate recent.

Referinţele cărţilor vor conţine: numele şi iniţialele prenumelor autorilor, titlul cărţii, editura, oraşul în care a fost publicat, anul şi pagina sau paginile referinţei.

Referinţele trebuie să fie introduse urmându-se modelul (Vancouver):

Exemple de modele de referinţe pentru Revista Română de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din România:

Articol din revistă

Nussbaum L, Gradinaru R, Andreescu N, Dumitrascu

V, Tudor A, Suciu L, Ştefănescu R,

Puiu M – Răspunsul la Medicamentele Antipsihotice

Atipice Corelat cu Genotipul CYP2D6:

Implicaţii Clinice şi Perspective. Farmacia,

2014, 62 (6):1191-1201

Articol din reviste cu DOI

Slifka MK, Whitton JL. Implicaţii clinice ale

dereglării producţiei citokinelor. Dig J Mol

Med. 2000; doi: 10.1007/s801090000086

Articol din supliment de revistă

Nussbaum L, Nussbaum LM. Studiu prospectiv

pe 10 ani asupra psihozelor cu debut în copilărie şi adolescenţă. Early Intervention in Psychi- atry, 2014, 8 Suppl 1 : 71.

Capitol de Carte sau Articol din Carte

Nussbaum L. Tulburări Psihotice la Copil şi

Adolescent. În: Tratat de Psihiatrie Developmentală

a Copilului si Adolescentului, Artpress,

Timişoara, 2008, p. 334 – 375.

Carte

Nussbaum L., Nussbaum LM. Managementul

Psihozelor la Copil şi Adolescent. Artpress,

Timişoara, 2012.

f. Tabele şi Figuri

Tabelele şi figurile trebuie să fie afişate, pe pagini separate, una per foaie, la sfârşitul manuscrisului.

Figurile trebuie să fie numerotate şi menţionate în text, în ordinea în care apar, folosind cifre arabe, iar pentru tabele trebuie folosite numerele romane.

Titlurile descriptive şi legendele ilustraţiilor trebuie să permită o înţelegere deplină a semnificaţiei lor.

Marcaţi poziţia corespunzătoare unei figuri / tabel în text.

3. ACORDUL PUBLICARII ŞI DREPTURILE

DE AUTOR

Depunerea unui articol presupune că lucrarea descrisă nu a fost publicată anterior, exceptând abstractul, că nu este luată în considerare pentru publicare în altă parte şi că publicarea a fost aprobată de către toţi autorii.

Autorii trebuie să prezinte numai datele care au fost obţinute prin experimentele umane sau animale efectuate într-un mod corespunzător din punct de vedere etic, urmând indicaţiile existente.

Politica noastră se bazează pe legislaţia română privind protecţia datelor şi drepturile pacientului şi tradiţiile eticii medicale: obţinerea consimţământului informat, cu respectarea confidenţialităţii.

Politica Accesului Deschis

Revista Română de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România oferă acces liber imediat la conţinutul său pe principiul că oferindu-se cercetarea în mod liber, la dispoziţia publicului, se susţine un inter-schimb global mai amplu de cunoştiinţe.

4. VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAŢI ÎN MODELUL FORMAT WORD AL REVISTEI DE NEUROLOGI ŞI PSIHIATRIE A COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI DIN ROMÂNIA!Adresa de corespondenta:
magdalena.sandu@gmail.com